Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Działania informacyjno-promocyjne:

Działania organizacyjno-programowe:

Zadanie 2

 

więcej o Zadanie 2

Zadanie 3

Dokumentacja niezbędna do dostarczenia w ramach umowy realizowanej w związku z projektem ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego – Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych

 1. Harmonogram zajęć;
 2. Oświadczenie do ZUS (wraz z informacją czy Wykonawca posiadaj tytuły do ubezpieczeń społecznych na terenie Polski); [wersja w języku angielskim]
 3. Przygotowanie kompletów materiałów dydaktycznych:
  a) Sylabus (załącznik nr 3 do Umowy)
  b) Materiały dydaktyczne przekazane dla studentów zgodne z wytycznymi oznakowania projektów w ramach POWER na lata 2014-2020 (logotypy): papier firmowy + formatka prezentacji;
 4. Kopie pre-testu i post-testu + zestawienie wyników;
 5. Listy obecności Uczestników z każdych zajęć;
 6. Rachunek do umowy o dzieło (Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r. (osoba niebędąca pracownikiem UJ));
 7. Rachunek do umowy zlecenie (Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.  (osoba niebędąca pracownikiem UJ));
 8. Protokół odbiory wykonania umowy (załącznik nr 1 do Umowy zawieranej przez DZP);
 9. Oświadczenia do celów podatkowych (Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 );
 10. Protokół odbioru dzieła (Załącznik nr 9 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym);
 11. Protokół odbioru wykonania zlecenia (Załącznik nr 9 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym).
 12. Karta czasu pracy za poszczególny okres (miesiąc).

  Dokumenty, o których mowa w punktach 1 i 2 należy dostarczyć min. 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast pkt. od 3 do 11 należy dostarczyć w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć.
więcej o Zadanie 3

Zadanie 4

 • Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 
 • załącznik 1: formularz
 • załącznik 2: Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4
 • załącznik 3: Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4
 • załącznik 4: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4  
 •  

Wzór Oświadczenia o wypełnieniu obowiązków projektowych - dokument niezbędny do obrony zgodnie z Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku - §2 punkt 5 - dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

więcej o Zadanie 4

Zadanie 5

więcej o Zadanie 5

Zadanie 6

więcej o Zadanie 6

Zadanie 7

więcej o Zadanie 7

Dokumentacja dla personelu merytorycznego projektu:

Druki do pobrania w związku z wynagrodzeniem dla pracowników UJ są dostępne na stronie DSO UJ.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron