Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Zadanie 2

 

​ENGLISH VERSION

Template of the Declaration of Fulfillment of Project Obligations - a document necessary for defense in accordance with Regulation No. 3 of the Rector of the Jagiellonian University of 11 January 2021 - §2 point 5 - the document required to admit a student to the diploma examination is a declaration of fulfilling all obligations resulting from the regulations of selected forms support implemented at the Jagiellonian University as part of projects co-financed by the European Union in which the student participated, in particular on providing documents and submitting statements required regulations, confirmed by the competent university administration unit of the Jagiellonian University - if the student used the above-mentioned forms of support.

więcej o Zadanie 2

Zadanie 2 - Task 2 [ENG}

 • ​ENGLISH VERSION
   
 • REGULATIONS of enrolment and participation in Task 2 entitled "Competence enhancement module - Program of support for students of the Jagiellonian University in the field of improving language, professional and IT competences, implemented as part of the Project entitled “ZintegrUJ – A Comprehensive Programme of Jagiellonian University Development” [„ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego”], financing agreement no. POWR.03.05.00-00-Z309/17-00 (obowiązujący od dnia 01.09.2022 r.) available at the link - click here
 •  
 •  

​ENGLISH VERSION

Template of the Declaration of Fulfillment of Project Obligations - a document necessary for defense in accordance with Regulation No. 3 of the Rector of the Jagiellonian University of 11 January 2021 - §2 point 5 - the document required to admit a student to the diploma examination is a declaration of fulfilling all obligations resulting from the regulations of selected forms support implemented at the Jagiellonian University as part of projects co-financed by the European Union in which the student participated, in particular on providing documents and submitting statements required regulations, confirmed by the competent university administration unit of the Jagiellonian University - if the student used the above-mentioned forms of support.

Zadanie 3

Dokumentacja niezbędna do dostarczenia w ramach umowy realizowanej w związku z projektem ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego – Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych

 1. Harmonogram zajęć;
 2. Oświadczenie do ZUS (wraz z informacją czy Wykonawca posiadaj tytuły do ubezpieczeń społecznych na terenie Polski); [wersja w języku angielskim]
 3. Przygotowanie kompletów materiałów dydaktycznych:
  a) Sylabus (załącznik nr 3 do Umowy)
  b) Materiały dydaktyczne przekazane dla studentów zgodne z wytycznymi oznakowania projektów w ramach POWER na lata 2014-2020 (logotypy): papier firmowy + formatka prezentacji;
 4. Kopie pre-testu i post-testu + zestawienie wyników;
 5. Listy obecności Uczestników z każdych zajęć;
 6. Rachunek do umowy o dzieło (Załącznik nr 16 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r. (osoba niebędąca pracownikiem UJ));
 7. Rachunek do umowy zlecenie (Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 r.  (osoba niebędąca pracownikiem UJ));
 8. Protokół odbiory wykonania umowy (załącznik nr 1 do Umowy zawieranej przez DZP);
 9. Oświadczenia do celów podatkowych (Załącznik nr 17 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016 );
 10. Protokół odbioru dzieła (Załącznik nr 9 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym);
 11. Protokół odbioru wykonania zlecenia (Załącznik nr 9 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym).
 12. Karta czasu pracy za poszczególny okres (miesiąc).

  Dokumenty, o których mowa w punktach 1 i 2 należy dostarczyć min. 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast pkt. od 3 do 11 należy dostarczyć w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć.

​DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW:

​ENGLISH VERSION

Template of the Declaration of Fulfillment of Project Obligations - a document necessary for defense in accordance with Regulation No. 3 of the Rector of the Jagiellonian University of 11 January 2021 - §2 point 5 - the document required to admit a student to the diploma examination is a declaration of fulfilling all obligations resulting from the regulations of selected forms support implemented at the Jagiellonian University as part of projects co-financed by the European Union in which the student participated, in particular on providing documents and submitting statements required regulations, confirmed by the competent university administration unit of the Jagiellonian University - if the student used the above-mentioned forms of support.

więcej o Zadanie 3

Zadanie 4

 

ZADANIE 4 (obowiązujące od 01.09.2022) (link) 

 część I

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr  1a do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązujący od dnia 01.09.2022)

Regulamin Rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 (obowiązujący od dnia 01.09.2022) wersja angielska ENG (link) 

część II

Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4

Załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 

Obowiązujące przed rokiem akademickim 2022/2023

 •  
 • Wzór Oświadczenia o wypełnieniu obowiązków projektowych - dokument niezbędny do obrony zgodnie z Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku - §2 punkt 5 - dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia
 •  
 •  

​ENGLISH VERSION

Template of the Declaration of Fulfillment of Project Obligations - a document necessary for defense in accordance with Regulation No. 3 of the Rector of the Jagiellonian University of 11 January 2021 - §2 point 5 - the document required to admit a student to the diploma examination is a declaration of fulfilling all obligations resulting from the regulations of selected forms support implemented at the Jagiellonian University as part of projects co-financed by the European Union in which the student participated, in particular on providing documents and submitting statements required regulations, confirmed by the competent university administration unit of the Jagiellonian University - if the student used the above-mentioned forms of support.

 

więcej o Zadanie 4

Zadanie 4 - Task 4 [ENG}

ENGLISH VERSION

Regulations for the recruitment and participation in Task 4 (effective from 20/09/2021) available at the link - click here


Appendix 1: recruitment form (Appendix 1 to the Regulations for recruitment and participation in Tasks 4 
Appendix 1a to the Regulations for recruitment and participation in Task 4)
Appendix  No. 2:AppendixNo. 2 to the Regulations for recruitment and participation in Task 4
Appendix  No. 4: Appendix No. 4 to the Regulations for recruitment and participation in Task 4
Appendix No.  2: Appendix No. 2 to the Agreement for participation in Task 4 
Appendix No. 3: Appendix No. 3 to the Agreement for participation in Task 4
Appendix No. 4: Appendix  No.  4to the Agreement for participation in Task 4 
Appendix  No. 5: Appendix No. 5 to the Regulations for participation in Task 4 
Appendix No.5  : Appendix No. 5  to the Regulations for participation in Task 4 - declaration

ENGLISH VERSION

Template of the Declaration of Fulfillment of Project Obligations - a document necessary for defense in accordance with Regulation No. 3 of the Rector of the Jagiellonian University of 11 January 2021 - §2 point 5 - the document required to admit a student to the diploma examination is a declaration of fulfilling all obligations resulting from the regulations of selected forms support implemented at the Jagiellonian University as part of projects co-financed by the European Union in which the student participated, in particular on providing documents and submitting statements required regulations, confirmed by the competent university administration unit of the Jagiellonian University - if the student used the above-mentioned forms of support .

Zadanie 5

więcej o Zadanie 5

Zadanie 6

więcej o Zadanie 6

Zadanie 7

więcej o Zadanie 7

Druki do pobrania w związku z wynagrodzeniem dla pracowników UJ są dostępne na stronie DSO UJ.