Przejdź do głównej treści

Program rozwoju kompetencji zarządczych

Cel: Zwiększenie tempa realizacji procesu rekrutacji, Skuteczne zarządzanie czasem w projekcie, poprawa komunikacji z biznesem, Zwiększenie stopnia wykorzystania bazy danych, Zwiększenie świadomości szerszego , wykorzystywania Social Media w procesie rekrutacji i wspierania Employer Brandingu.

Zakres:

 • Efektywny proces rekrutacji,
 • Przygotowanie do procesu narzędzia wspierające proces,
 • Źródła pozyskiwania kandydatów,
 • Ocena i wybór kandydata,
 • Efektywna współpraca z klientem wewnętrznym,
 • Utrata kandydatów w procesie

Cel: podniesienie umiejętności delegowania uprawnień i zadań, przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od typu osobowości pracownika poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień, podniesienie umiejętności sprawdzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania.


Zakres:

 • Analiza czasu
 • Proces wytyczania celów i priorytetów
 • Definiowanie celów warunki poprawnego sformułowania celu
 • Pisemne ustalanie celów
 • Kontrola i weryfikacja celów
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 • Efektywne zarządzanie swoją pracą w planowaniu przebiegu dnia
 • Organizacja pracy poprzez planowanie efektywnych bloków pracy
 • Krzywa sprawności,
 • Plan działania,
 • Tabela spędzonego czasu,
 • Funkcje menedżerskie kluczowe dla delegowania,
 • Korzyści z delegowania
 • Poziomy delegowania,
 • Przyczyny niedelegowania,
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać,
 • Tworzenie harmonogramu zadań,
 • Delegowanie Dopasowanie zadań do poszczególnych pracowników
 • Zakres powierzonej odpowiedzialności a rodzaj sprawowanej kontroli wykonania
 • Stopnie delegowania uprawnień Strefy delegowania zadań
 • Znaczenie odpowiedniego komunikowania delegowanych zadań i uprawnień
 • Bariery w delegowaniu uprawnień
 • Stereotypy dotyczące delegowania uprawnień i zadań
 • Ocena pracownika po wykonaniu zadania

Cel: nabycie umiejętności stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oraz zdefiniowanie indywidualnych  preferencji  w  zakresie  harmonizacji  pracy  zawodowej  z  życiem  osobistym.  Rozwój własnego potencjału zawodowego i osobistego poprzez niwelowanie słabszych stron i wzmacnianie silnych.

Zakres:

 • Zasada równości szans - wprowadzenie.
 • Polityka równości płci - czym jest, a czym nie jest.
 • Wprowadzenie pojęcia płci społeczno-kulturowej - gender.    
 • Zagadnienia stereotypów płci oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
 • Strategiczne cele na rzecz równości płci. Bariery równości płci.
 • Projekty ślepe", praktyczne", równościowe", gender mainstreaming".
 • Koło równowagi życiowej,
 • Identyfikacja najważniejszych ról w życiu prywatnym i zawodowym,
 • Obszary życia obszary równowagi, Hierarchia wartości,
 • Równowaga pięciu sił Wizerunek własny,
 • Osobowość a automotywcja: Samoskuteczność,
 • Mapa poruszania się po technikach automotywacyjnych,
 • Nastawienie na zmienność vs nastawienie na stałość, refleksja i unieruchomienie (stawanie się gotowym do zmiany),
 • Przygotowanie (gotowość do zmiany), działanie (zmiana), zamrażanie zmiany (utrwalanie),
 • Nieograniczona kreatywność dzięki CSS,
 • Określ odpowiednio cel
 • Przez cele do równowagi i harmonii
 • Skonfrontuj cel ze swoimi wartościami,
 • Technika zamrożonej intencji,
 • Umiejętność rezygnacji,
 • Zadbaj o swoją koncentrację
 • Omijanie gór lodowych,
 • Pokonaj wypalenie.

Cel: nabycie umiejętności asertywnego komunikowania się wewnątrz organizacji zarówno na poziomie przekazywania komunikatów świadomych, jak i zachowań nieświadomych.


Zakres:

 • Poczucie kontroli (test i ćwiczenie) ,
 • Pojęcie asertywności,
 • Sztuka kierowania komunikatów w relacji służbowej do klientów,
 • Badanie własnego poziomu samooceny i pewności siebie,
 • Zarządzanie myślami ,
 • Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście pożądanego efektu,
 • Kryteria efektywności prezentacji i wystąpienia,
 • Budowanie struktury prezentacji: 5 modeli i struktura rekina
 • Proporcje zawartości elementów struktury,
 • Wzorce budowania i funkcje wstępu, rozwinięcia i zakończenia,
 • Manieryzmy i błędy językowe,
 • Dostosowanie języka i formy przekazu do audytorium,
 • Kolejność i struktura elementów wypowiedzi - zasada 3P,
 • Mowa niewerbalna profesjonalnego prezentera,
 • Posługiwanie się ukrytymi poziomami komunikacji,
 • Neurolingwistyka komunikacji,
 • Techniki obniżania stresu przed prezentacją i kontroli emocji w trakcie wystąpienia.

Cel: umiejętności planowania zmian, nauka umiejętności zarządzania ryzykiem podczas wdrażania zmian, um. rozpoznawania i radzenia sobie z oporem, wdrażanie zmiany w pracy i życiu.

Zakres:

 • Wprowadzenie do zarządzania projektem w obliczu zmian
 • Pojęcie zmiany organizacyjnej, 
 • Na czym polega rozwój organizacji, 
 • Model wprowadzania  zmian  w przedsiębiorstwie,
 • Podstawy zarządzania ryzykiem
 • Metodyka projektowania zmian w przedsiębiorstwie,
 • Aspekt psychospołeczny wprowadzania zmian,
 • Skuteczne przeprowadzenie przez lidera procesu zmiany, związywanie problemów podczas wdrażanej zmiany,
 • Wdrażanie zmiany we własnym życiu

Cel: Przygotowanie uczestników do samodzielnego definiowania założeń planowanych projektów Przygotowanie uczestników do profesjonalnego przygotowania planów projektów, które będą w pełni wykorzystane w procesie zarządzania projektami Zapoznanie uczestników z przekrojem metodyk i podejść zarządzania projektami
 

Zakres:

 • Typy i rodzaje projektów w organizacjach,
 • Zarządzanie ryzykiem, budżetowanie i zarządzanie finansami w projekcie,
 • Zarządzanie zespołem projektowym,
 • Nadzór projektu,
 • Zarządzanie przepływem zadań,
 • Nadzór nad realizacją umowy projektowej

Cel: nabycie umiejętności w zakresie: instrumentów zarządzania finansami, wykorzystania informacji z rachunkowości na potrzeby podejmowania decyzji,
 

Zakres:

 • Istota i znaczenie sprawozdania finansowego w działalności firmy,
 • Analiza działalności przedsiębiorstwa  na  podstawie  sprawozdania  finansowego, 
 • Analiza  działalności  przedsiębiorstwa  na podstawie sprawozdania finansowego,
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
 • Analiza finansowa,
 • Analiza kosztów,
 • Wartość pieniądza w czasie, ćwiczenia

Cel: zdobycie lub wzmocnienie kompetencji w zakresie rozpoznawania symptomów konfliktów, zarządzania konfliktem. Adekwatne do sytuacji zachowanie się w trakcie konfliktu. Poprawna komunikacja w trakcie konfliktu i sytuacji konfliktowych.

Zakres:

 • Istota konfliktu typy konfliktów, uczestnicy konfliktu, społeczne aspekty powstawania konfliktu,
 • Źródła konfliktu,
 • Pierwsze symptomy konfliktu,
 • Fazy przebiegu konfliktu,
 • Style reakcji i rozwiązywania konfliktów,
 • Metody rozwiązywania konfliktów przy udziale osób trzecich,
 • Przeszkody w konstruktywnym działaniu w konflikcie
 • Zarządzanie konfliktem,
 • Kierowanie przez stymulowanie konfliktu,
 • Kierowanie przez rozwiązanie konfliktu,
 • Techniki wspierające konstruktywne podejście do konfliktów,
 • Błędy w komunikacji, jako źródło konfliktów,
 • Zachowania asertywne, agresywne i uległe,
 • Udzielanie informacji zwrotnej,
 • Empatia


Celem szkolenia jest rozwój kompetencji w zakresie przywództwa i zarządzania dla kadr UJ, w szczególności dziekanów czy dyrektorów. Nie wszystkie osoby pełniące na UJ funkcje kierownicze posiadają w pełni rozwinięte kompetencje do sprawnego zarządzania lub są one niewystarczające. Planowe szkolenie będzie koncentrować się na kierowaniu jednostkami w kontekście uniwersyteckim a nie programie menadżerskim jako takim. Uczestnicy kursu zdobędą adekwatną wiedzę, umiejętności i narzędzia niezbędne w pracy osób zarządzających - szczególnie w kontekście wprowadzania zmian w zarządzanych jednostkach - mając w ten sposób szanse na uzyskanie pozycji lidera Uczelni.

Zakres: Realizacja szkolenia zaplanowana jest w 6 modułach:

 1. Rozwijanie przywództwa (oprac. i wdrożenie praktyki przywództwa w sytuacjach akademickich, wpływ na innych),
 2. Jak to zrobić inaczej? (identyfikacja wyznawań, problemów oraz możliwych rozwiązań w kontekście przywództwa, możliwości wspierania zmian),
 3. Angażowanie studentów (oprac. uzasadnienia i planu działania na rzecz angażowania studentów),
 4. Uzasadnienie zmian (jak wygląda zmiana, osoby wspierające zmianę, formułowanie wizji i planu działania w zakresie zmian),
 5. Nagroda i uznanie (plany działań związane z karierą),
 6. Budowanie wiarygodności i zaufania (jak być wiarygodnym liderem w budowaniu nowych strategii, znaczenie marketingu naukowego w otoczeniu gospodarczym)

Przy realizacji wszystkich modułów położony zostanie nacisk na współpracę, kształtowanie postawy pozytywnego podejścia do wyzwań, możliwości praktycznego zastosowania zmian w szkolnictwie wyższym, ustanowienie modelu rozwoju zawodowego, znaczenie pracy twórczej, koncentrację na wynikach.