Myślenie krytyczne kluczem do sukcesu

Cel modułu: Moduł ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych w obszarze nauk humanistyczno – społecznych. Celem modułu jest rozwinięcie przez uczestników umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi krytycznego myślenia w podejmowaniu decyzji, wyznaczaniu celów oraz zarządzaniu zmianą.

Zakres modułu: Moduł ujmuje zagadnienie krytycznego myślenia w sposób kompleksowy i odnosi je do biznesu. Umiejętności są ćwiczone m.in. w trakcie debat oksfordzkich. Krytycznego myślenia uczył już Sokrates, który napominał: bezrozumnym życiem żyć człowiekowi nie warto. W czasach VUCA (zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność) działanie każdego lidera wymaga przemyślanego podejścia. Narzędziem jest właśnie krytyczne myślenie. Krytyczne myślenie umożliwia m.in. podejmowanie trafniejszych decyzji, logiczne wnioskowanie, precyzyjniejszą komunikację, krótsze i efektywniejsze spotkania, lepszą argumentację, skuteczniejsze negocjacje, obronę przed manipulacją, a także lepszy dobrostan i w firmie, i w życiu prywatnym. Myślę krytycznie więc zyskuję!

Liczba h: 16 h, w tym 8 h kontaktowych i 8 h pracy własnej,

Liczba edycji: 1 edycja,

Liczba osób w grupie 15 os.,

Liczba punktów ECTS: 1 pkt. 

Harmonogram na semestr zimowy 2022/2023

20  stycznia 2023(piątek) 4 h, godz. 9:00 - 12:15

27 stycznia 2023 (piątek) 4 h, godz. 9:00 - 12:15

Zajęcia online, platforma MS Teams