Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

Zagraniczne staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich

[INFORMACJE ORGANIZACYJNE]

Dofinansowanie obejmuje:

1. Koszty podróży (wyłącznie bilety lotnicze/autokarowe/kolejowe);

2. Diety pobytowe (10 diet według obowiązujących stawek ministerialnych dla danego kraju);

3. Diety hotelowe (9 noclegów, według obowiązujących stawek ministerialnych dla danego kraju);

W ramach projektu nie finansujemy wiz, diet dojazdowych oraz pozostałych kosztów.

Rezerwacji biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych związanych z zagraniczną podróżą służbową prosimy dokonywać wyłącznie za pośrednictwem firmy WhyNotTravel Sp. z o. o.

Planując staż należy zwrócić uwagę, aby okres 10 dni nie zawierał świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w kraju przyjmującym, gdyż dni te nie mogą zostać objęte finansowaniem i stanowić będą koszt niekwalifikowalny.

Wyjazdy muszą zostać zrealizowane do 30 września 2023 roku.

[REKRUTACJA]
Kwalifikacja kandydatów na staże zagraniczne odbywa się w trybie konkursowym. 

Podstawą kwalifikacji pracownika na wyjazd jest Uzupełnienia i wysłania formularza rejestracyjnego ON-LINE oraz  złożenie w terminie do 17 lutego 2023 r., w Dziale Współpracy Międzynarodowej UJ (ul. Czapskich 4, pok. 12) u p. Katarzyny Włodkowskiej-Łoziak następujących dokumentów:

1) Formularz rekrutacyjny wraz z informacją o planowanym terminie i sposobie wykorzystania nabytych kompetencji (wzór stanowi zał. nr 1 do Regulaminu)
2) Potwierdzenie z jednostki zagranicznej o możliwości zrealizowania zagranicznego stażu dydaktyczny np. e-mail, list intencyjny, itp.  
3) Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – klauzula informacyjna (wzór stanowi zał. nr 1a do Regulaminu)
 
WYSZUKANIE I NAWIĄZANIE KONKTAKTU ORAZ UZYSKANIE WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA NA STAŻ LEŻY W GESTII OSOBY WNIOSKUJĄCEJ O WYJAZD. DWM NIE POŚREDNICZY W TYM PROCESIE.
 
Kopie dokumentów, dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub przesłane drogą mailową nie będą rozpatrywane. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca lutego 2022 r. W przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej liczbę osób, utworzona zostanie lista rezerwowa.

W trzecim konkursie (30.01-17.02.2023 r.) mogą wziać udział, wyłączanie osoby, które nie otrzymały dofinansowania w ramach pierwszego i drugiego konkursu! 
 

[CEL STAŻU]
W ramach stażu zagranicznego możliwe są wyjazdy, których celem jest:
podniesienie kompetencji dydaktycznych,
zdobycie umiejętności przydatnych do pracy naukowo-dydaktycznej,
wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod i technik kształcenia,
nabycie kompetencji w zakresie kształcenia w środowisku międzykulturowym oraz prowadzenia zajęć w języku obcym.
 
[ZAŁOŻENIA]
W konkursie przewidziano 25 staży zagranicznych. Staż trwa 10 dni (łącznie z dniami podróży) i obejmuje co najmniej 6 godzin zajęć dydaktycznych oraz konsultacje z nauczycielami akademickimi uczelni przyjmującej, w zakresie wykorzystywanych technik i metod nauczania, w tym obserwacje zajęć dydaktycznych.
Od kandydatów wymaga się znajomości języka wykładowego uczelni przyjmującej lub języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się. 
 

[ZASADY REALIZACJI STAŻU ZAGRANICZNEGO]
Na min. 21 dni przed wyjazdem Uczestnik zobowiązany jest do złożenia w Biurze Projektu ZintegrUJ następujących dokumentów:

1. Zał. nr 2 Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych.

2. zał. nr 3 Oświadczenie o przystąpieniu do Formy wsparcia.

3. zał nr. 4 Umowa udziału w projekcie. 

4. zał nr 6 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu

oraz 

4. Elektronicznego wniosku wyjazdowego – ze wskazanymi datami realizacji stażu (łącznie 10 dni) oraz uzupełnionymi stawkami otrzymanego dofinansowania, podpisanego przez Uczestnika, kierownika macierzystej jednostki oraz dziekana.

 

Zachęcamy do składania dokumentów możliwie wcześnie (np. na 1-2 miesiące przed planowanym wyjazdem), tak aby można było dokonać zakupu biletów w korzystnych cenach.

Na podstawie umowy udziału w projekcie oraz wniosku wyjazdowego nastąpi przygotowanie diet dla Uczestników, które będą do odbioru w DWM na 7 dni przed wyjazdem.

Po zakończeniu zagranicznego stażu dydaktycznego, w ciągu 14 dni Uczestnik zobowiązany jest do rozliczenia wyjazdu w DWM. W tym celu należy przedłożyć następujące dokumenty:

1. Rachunek hotelowy;

2. Bilety lotnicze/kolejowe/autokarowe wraz z kartami pokładowymi;

3. Raport z praktycznego wykorzystania zdobytych kompetencji dydaktycznych (wzór raportu stanowi Załącznik nr 5 Regulaminu) wraz z sylabusem zajęć.

4. Oryginał zaświadczenia potwierdzającego zrealizowanie programu dydaktycznego w jednostce przyjmującej podpisany przez osobę upoważnioną ze strony jednostki goszczącej.

Wzory w/w dokumentów są dostępne do pobrania poniżej. 

[REGULAMIN]
Przed przystąpieniem do przygotowania dokumentów prosimy o dokładne zapoznanie się z umową i regualminem projektu. 

[KONTAKT]
- mgr Katarzyna Włodkowska-Łoziak, katarzyna.wlodkowska-loziak@uj.edu.pl, tel. 12 663 38 36, 
- mgr Magdalena Baranowska, magdalena.baranowska@uj.edu.pl, tel. 12 663 39 62, 519 307 844

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin staży zagranicznych
docx
Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny wraz z informacja o wykorzystaniu
pdf
zał. nr 1a Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji
pdf
zał. nr 2 Oświadczenie ws. przetwarzania danych osobowych
pdf
zał. nr 3 Oświadczenie o przystąpieniu do Formy wsparcia
pdf
zał. nr 4 Umowa udziału w projekcie
docx
zał. nr 5 Raport z praktycznego wykorzystania nabytych kompetencji
pdf
zał. nr 6 Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu
docx
Zaświadczenie potwierdzające zrealizowanie programu dydaktycznego