Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwarka aktów prawnych

Akty prawne Uniwersytetu Jagiellońskiego znajdują się w bazie LEX pod adresem:  https://ius.uj.edu.pl

 

 

Przejdź do bazy LEX

 

 

Po wejściu do bazy należy zalogować się jako Gość lub zaznaczyć opcję logowania anonimowego

Login: Gość
Hasło: Gość

 

Poniżej zostały zebrane odnośniki do najczęściej wyszukiwanych przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego  aktów prawnych.

 
 

Dokument Opis
   
Zarządzenie nr 128 w sprawie: zasad przeprowadzania szkoleń pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Szkolenia okresowe BHP, szkolenie wstępne BHP, instrukacja stanowiskowa, szkolenie dla cudzoziemców, szkolenie po angielsku
Zarządzenie nr 89 w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim Szkolenia BHP dla studentów I roku i doktorantów
Zarządzenie nr 3 (2016) w sprawie: zgłaszania i badania wypadków pracowników, studentów, doktorantów oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także zgłaszania i badania zdarzeń potencjalnie wypadkowych Wypadki przy pracy, wypadki podczas zajęć, wypadki wolontariuszy,  zgłaszanie wypadków, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, zabezpieczenie miejsca wypadku, wypadek w drodze do pracy lub z pracy
Komunikat nr 6 w sprawie: zgłaszania wypadków przy pracy Wypadki przy pracy, zgłaszanie wypadków

Zarządzenie nr 12 (2017) w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 listopada 2014 roku w sprawie zasad przydzielania i używania w Uniwersytecie Jagiellońskim
 środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego (bez Collegium Medicum)

Odzież ochronna, obuwie ochronne, pranie odzieży ochronnej, ekwiwalent za odzież ochronną
Komunikat nr 3 (2014) w sprawie: składowania materiałów palnych w obiektach Uczelni Materiały palne, składowanie, drogi ewakuacyjne
Decyzja nr 53 (2017) w sprawie: powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Komisja BHP
Decyzja nr 72 (2006) w sprawie: zakazu palenia tytoniu w budynkach należących ch do Uniwersytetu Jagiellońskiego Palenie tytoniu

Dokument Opis
   
Pismo Okólne nr 1 Prorektora UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych z 15 stycznia 2018 
Wniosek wyjazdowy
Komunikat nr 6 (2018) w sprawie: obsługi przejazdów w zagranicznych podróżach służbowych pracowników, studentów,  doktorantów  Uniwersytetu  Jagiellońskiego oraz gości i zleceniobiorców,  obejmującej w  szczególności  rezerwację,  sprzedaż i dostawę biletów lotniczych, kolejowych i autokarowych Zakup biletów lotniczych, autokarowych, kolejowych, Why not travel
Komunikat nr 24 (2016) Kanclerza UJ w sprawie ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas zagranicznych podróży służbowych Ubezpieczenie w podróży, ubezpieczenie leczenia, ubezpieczenie sprzętu UJ, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej, Compensa
Uchwała Senatu nr 7/II/2007 w sprawie określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych. Wyjazd za granicę, zasady finansowania, urlop szkoleniowy, urlop płatny, wyjazd w celu naukowym, wyjazd w celu dydaktycznym

Zarządzenie nr 84 Rektora UJ (2018) roku w sprawie wzoru umowy o zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zwrot kosztów podróży osobie niebędącej pracownikiem UJ, umowa zwrotu kosztów

Dokument  Opis

Zarządzenie nr 86 (2013) w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego

+ zmiana 1 - zarz. 45 (2016)

+zmiana 2 - zarz. 38 (2016)

+zmiana 3 - zarz. 94 (2017)

+zmiana 4 - zarz. 86 (2013)

Regulamin pracy, obowiązki w zakresie nawiązania stosunku pracy, obowiązki pracodawcy i pracownika, czas pracy, dyscyplina pracy, urlopy, bhp, odpowiedzialność porządkowa pracowników
Zarządzenie nr 28 (2013) w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulamin wynagrodzeń, zasady i warunki wynagrodzenia za pracę
składniki wynagrodzenia oraz świadczenia związane z pracą, wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia, dodatek za staż, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w systemie zmianowym, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, dodatki specjalne, trzynastka, wynagrodzenie dodatkowe, wynagrodzenie uzupełniajace, dodatek projakościowy,
premia regulaminowa, nagrody, ekwiwalenty, odprawy, należności z tytułu podróży

Zarządzenie nr 96 (2013) w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

+ zm. 1 - zarz. nr 100 (2016)

+ zm. 2 - zarz. nr 34 (2015)  (protokół wyboru personelu)

Regulamin zatrudnienia i wynagradzania z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zatrudnienie wyłącznie do realizacji projektu, oddelegowanie do realizacji projektu, wynagrodzenie uzupełniające, wynagrodzenie za zajęcia, dodatek specjalny, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna, zespól projektowy, ewidencja czasu pracy, wypłata wynagrodzeń

Zarządzenie nr 65 (2013) w sprawie: obowiązku profilaktycznych badań lekarskich pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Okresowe badania lekarskie, badania profilaktyczne, skierowanie na badania
Komunikat nr 6 (2019) w sprawie: badań profilaktycznych pracowników Miejsce badań lekarskich, Falck Centra Medyczne, Mazowiecka 4-6, Kraków, tel. 22 535 91 91
Komunikat nr 21 (2014) w sprawie: dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich,
dla których Uniwersytet Jagielloński stanowi podstawowe miejsce pracy
Dodatkowe zatrudnienia nauczycieli akademickich, zgoda Rektora na dodatkowe zatrudnienie
Pismo okólne nr 4 (2012) w sprawie: realizacji przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
dotyczących zakazu powstania stosunku bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy pracownikami uczelni
Bezpośrednia podległość służbowa, praca z rodziną (małżonkiem,  krewnym  lub powinowatym  do  drugiego  stopnia  włącznie)

Zarządzenie nr 123 (2016) w sprawie: zawierania umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jagiellońskim z osobami fizycznymi w celu wykonania pracy na innej podstawie niż stosunek pracy

+ zmiana 1 -  zarz.64 (2017)

Umowy cywilnoprawne, ograniczenia w zawieraniu umów cywilnoprawnych, ustalenie wysokości wynagrodzenia, kontrola wykonywania czynności w ramach umów cywilnoprawnych, zamówienia publiczne, zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania umów cywilnoprawnych,
wniosek w sprawie zawarcia umowy zlecenia/o dzieło,
umowa zlecenia,
umowa o dzieło (z przeniesieniem majątkowych praw autorskich),
rachunek

Dokument  Opis
Zarządzenie nr 28 (2013) w sprawie: Regulaminu wynagradzania pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulamin wynagrodzeń, zasady i warunki wynagrodzenia za pracę
składniki wynagrodzenia oraz świadczenia zwiazane z pracą, wynagrodzenie zasadnicze, pozostałe składniki wynagrodzenia, dodatek za staż, dodatek funkcyjny, dodatek za pracę w porze nocnej, dodatek za pracę w systemie zmianowym, dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych, dodatki specjalne, trzynastka, wynagrodzenie dodatkowe, wynagrodzenie uzupełniajace, dodatek projakościowy,
premia regulaminowa, nagrody, ekwiwalenty, odprawy, należności z tytułu podróży

Zarządzenie nr 96 (2013) w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym

+ zm. 1 - zarz. nr 100 (2016)

+ zm. 2 - zarz. nr 34 (2015)  (protokół wyboru personelu)

Regulamin zatrudnienia i wynagradzania z projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zatrudnienie wyłącznie do realizacji projektu, oddelegowanie do realizacji projektu, wynagrodzenie uzupełniające, wynagrodzenie za zajęcia, dodatek specjalny, umowa o dzieło, umowa zlecenie, umowa cywilnoprawna, zespól projektowy, ewidencja czasu pracy, wypłata wynagrodzeń

Komunikat nr 2 (2018) w sprawie: stawek za godzinę dydaktyczną zajęć realizowanych w ramach pensum dydaktycznego na studiach niestacjonarnych, odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym, studiach podyplomowych oraz kursach na rok akademicki 2018/2019 Wysokość stawek za godzinę dydaktyczną zajęć realizowanych w ramach pensum dydaktycznego na studiach niestacjonarnych, odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym, studiach podyplomowych oraz kursach

Dokument  Opis
Uchwała nr 11/III/2007
Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie:   zmiany Uchwały Senatu UJ nr 4/I/2006 z 25 stycznia 2006 roku w sprawie trybu
udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim oraz określenia jej jednolitego tekstu
Urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich, ekwiwalent za niewykorzystany urlop
Uchwała Senatu nr 7/II/2007 w sprawie określenia zasad i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych.

Urlop szkoleniowy, urlop płatny, urlop na wyjazd w celu naukowym, urlop na wyjazd w celu dydaktycznym

 

Więcej informacji o urlopach znajduje się na stronie Działu Spraw Osobowych ->

Dokument  Opis
Zarządzenie nr 106 (2017) w sprawie: Regulaminu przyznawania świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Dofinansowania

Zasady przyznawania dofinansowania do wypoczynku
Zasady korzystania z miejsc w Domach Pracy Twórczej UJ
Zasady przyznawania świadczeń socjalnych na dzieci (dofinansowanie do wypoczynku indywidualnego,
dofinansowanie do kolonii, paczka ze słodyczami, dofinansowanie do żłobka, przedszkola
Zasady przyznawania zapomóg losowych i pomocy specjalnej
Zasady organizacji i dofinansowania imprez turystycznych, sportowych i kulturalnych
Zasady przyznawania pożyczki na cele mieszkaniowe
Odpłatności za noclegi w Domach Pracy Twórczej UJ
Wysokość dofinansowania do kolonii, obozów, zimowisk, wczasów leczniczych i turnusów rehabilitacyjnych
Wysokość dofinansowania odpłatności za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego, usług dziennego opiekuna albo niani
Wysokość pożyczek mieszkaniowych dla pracowników, emerytów i rencistów UJ, byłych pracowników UJ pobierających świadczenia przedemerytalne

 

Zarządzenie nr 59 (2007) w sprawie: Regulaminu przydziału miejsc w hotelach asystenckich

Regulamin przydziału miejsc w hotelach asystenckich

Zasady korzystania z programu Multisport

Zasady korzystania z programu Multisport (dla CM) - Komunikat nr 31 (2018) w sprawie: udziału w programie MultiSport.

Karta Multisport

Bieżące informacje znajdują się na stronie Działu Socjalnego ->

Dokument  Opis
Uchwała nr 27/XI/2004 w sprawie: wypowiadania stosunku pracy pracownikom w wieku emerytalnym, niebędących nauczycielami akademickimi oraz dalszego ich zatrudniania Wypowiadania stosunku pracy pracownikom w wieku emerytalnym, nie będących nauczycielami akademickimi, dalsze zatrudnienie
Uchwała nr 25/2002 w sprawie: zatrudniania nauczycieli akademickich po przejściu na emeryturę

Zatrudniania nauczycieli akademickich po przejściu na emeryturę

Porozumienie z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie zasad przyznawania dodatkowego wynagrodzenia pracownikom Uniwersytetu Jagiellońskiego, przechodzącym na emeryturę Dodatkowe wynagrodzenie przed przejściem na emeryturę

 

Więcej informacji o urlopach znajduje się na stronie Działu Spraw Osobowych ->