Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Turystyka wiedza a praktyka

Cel kursu: Celem wprowadzenia modułu jest przygotowanie studentów do zarządzania turystyką na szczeblu lokalnym i regionalnym. Poprzez analizę i rozwiązywanie konkretnych sytuacji problemowych będą poszerzać swoją wiedzę oraz umiejętności praktyczne w sferze zarządzania turystyką. Zajęcia będą miały charakter studiów przypadków i w poszczególnych edycjach koncentrować się będą na aktualnych problemach lokalnej polityki turystycznej, głównie na obszarach górskich Polski.

Forma realizacji kursu: hybrydowa

 

Rok akademicki 2022/2023

Harmonogram:

Harmonogram spotkań w sali:

30 maja 2023 (2 godz.) godz. 16:00-17:30  - dr Robert Pawlusiński - Wprowadzenie do problematyki zajęć

31 maja 2023 (3 godz.) - godz. 16:00-18:15 - dr Robert Pawlusiński – Współczesne problemy rozwoju turystyki miejskiej – od overtourismu do no tourism i co dalej?

Miejsce szkolenia:
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
sala nr 3.13

Część terenowa  – prowadzenie dr Robert Pawlusiński – zajęcia odbywać się będą każdego dnia w godz. 9:00-17:15 (z przerwą 45 minut),w następujących terminach:

- 27-28 czerwca 2023 r.

- 1 lipca 2023 r.,

- 3-4 lipca 2023 r.

 

Harmonogram spotkań w sali:

7 września 2023 (5 g.) - godz. 8:45-12:30 - zajęcia w sali - dr Robert Pawlusiński - indywidualne konsultacje wyników projektu;

28 września 2023 (5 g.) - godz. 9:00-13:00 - zajęcia w sali - dr Robert Pawlusiński - podsumowanie zajęć, prezentacja wyników

Miejsce szkolenia:

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków
sala nr 3.13

Rok akademicki: 2021/22

17 maja 2022 (3h i 2h)  -  11:00- 13.15, 13:30 - 15:00

prof. Mirosław Mika - Beskid Śląski - specyfika funkcjonowania regionu,

dr Robert Pawlusiński - Wprowadzenie do problematyki zajęć

w sali 0.36 w budynku Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ przy ul. Gronostajowej 7

9 czerwca 2022 (6h) - 10.00-12.15, 12:45 - 15:00

dr Robert Pawlusiński - Zarządzanie turystyką w regionie (1)

dr Robert Pawlusiński - Zarządzanie turystyką w regionie (2)

10-15 czerwca 2021 – Wyjazd terenowy: region Beskid Śląski- prof. Mirosław Mika, dr Robert Pawlusiński

23 czerwca 2022 (4h) - 9:00-12:15

prof. Mirosław Mika, dr Robert Pawlusiński - Podsumowanie zajęć, prezentacja wyników

 

Miejsce szkolenia: sale w budynku IGiGP UJ

*Zastrzegamy możliwość drobnych korekt terminów zajęć odbywanych w sali

 

ROK AKADEMICKI 2020/21

Miejsce realizacji kursu:

·        część wykładowa w dniach  28.06.2021 i 27.08.2021 r. MS Teams;

·        częśc praktyczna w dniach 29.08.2021 - 03.09.2021 r. Beskid Śląski

Termin kursu: 

a) 28 czerwca 2021

godz. 15:30 – 17:45

Prowadzący: dr Robert Pawlusiński (3 godz.)

Tytuł wykładu: Zarządzanie turystyką w Polsce na szczeblu lokalnym i regionalnym (aspekty organizacyjno-prawne i instytucjonalne)

b) 27 sierpnia 2021

godz. 11:00-13:15

Prowadzący: dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ (3 godz.)

Tytuł wykładu: Beskid Śląski: Wprowadzenie do zagadnień funkcjonowania regionu turystycznego

 

godz. 13:30-15:00

Prowadzący: Dr Robert Pawlusiński (2 godz.)

Tytuł wykładu: Charakterystyka głównych obszarów problemowych

 

c) teren: 29 sierpnia  (niedziela) - 3 września 2021 (piątek)

Prowadzący: dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ i dr Robert Pawlusiński (60 godz.)

Harmonogram zajęć terenowych

Termin odbywania się zajęć terenowych: 29 sierpnia 2021 – 3 września 2021 (niedziela-piątek)

Organizacja dnia: planowane rozpoczęcie zajęć (godz. 8:30); planowane zakończenie (16:00-16:30)

Liczba godzin dydaktycznych realizowanych w ramach części terenowej (60 godzin/ 10 g. na dzień)

Uwaga: realizacja harmonogramu jest uzależniona od warunków pogodowych, sytuacji epidemiologicznej oraz dostępności czasowej poszczególnych obiektów i parterów. Dopuszcza się możliwość wydłużenia czasu aktywności studentów w niektórych dniach.

Program merytoryczny

29 sierpnia 2021 (niedziela):

- w trakcie przejazdu do Wisły omówienie przedsięwzięć turystycznych i ich wpływu na rozwój turystyki w Beskidach Zachodnich; wskazanie dróg realizacji i źródeł finansowania tych projektów; analizowane obiekty i pomysły inwestycyjne: planowany park rozrywki w Brodłach, kierunki rozwoju turystycznego miejscowości Zator (Energylandia, Park Dinozaurów Zatorland), Inwałd (kompleks 5 parków tematycznych)

- po przyjeździe do Wisły: obserwacja terenowa w Wiśle - zapoznanie się ze specyfiką przestrzeni turystycznej miejscowości; analiza głównych elementów potencjału turystycznego Wisły, obserwacja rozkładu przestrzennego weekendowego ruchu turystycznego w centrum Wisły; próba identyfikacji głównych konfliktów funkcjonalnych w lokalnej turystyce; kolej linowa Skolnity (planowany wjazd; odpłatny)

30 sierpnia 2021 (poniedziałek):

- spotkania studyjne z przedstawicielami lokalnych instytucji i administracji samorządowej działających na rzecz rozwoju turystyki, tj. Biuro Promocji Miasta Wisła, Wiślańskie Centrum Kultury, Spółdzielnia Socjalna Wisła Otwarta Turystycznie;

zakres merytoryczny: identyfikacja głównych podmiotów samorządowych odpowiedzialnych za koordynowanie działań na rzecz rozwoju turystycznego miejscowości; omówienie zakresu działania każdej z odwiedzanych instytucji; partnerstwo w zarządzaniu miejscowościami turystycznymi, problematyka marketingu miejscowości turystycznych (na przykładzie Wisły); problematyka organizacji wydarzeń kulturalnych skierowanych do różnych grup odbiorców, zarządzanie kalendarzem wydarzeń kulturalnych i sportowych; specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw socjalnych

- objazd terenowy po Wiśle – zapoznanie się z nowymi inwestycjami turystycznymi; omówienie ich roli w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej miejscowości i regionu

Zakres merytoryczny: omówienie nowych tendencji w rozwoju turystycznym miejscowości górskich; nowe usługi skierowane do turystów; problematyka funkcjonowania condohoteli i ich wpływ na lokalną bazę hotelarską;

31 sierpnia 2021 (wtorek)

- objazd terenowy Ustroń – Brenna: wizyta w strefie uzdrowiskowej w Ustroniu; wjazd na Równicę (strefa rekreacyjna); Brenna – presja osadnictwa drugich domów, bariery rozwoju nowych inwestycji turystycznych

zakres merytoryczny: funkcjonowanie ośrodków uzdrowiskowych na przykładzie dzielnicy uzdrowiskowej Ustroń Zawodzie – podstawy prawne gospodarowania w uzdrowiskach, strefy uzdrowiskowe, nowe inwestycje w sferze uzdrowiskowej; przedsiębiorstwo uzdrowiskowe jako podmiot gospodarki turystycznej – nowe oferty na rynku turystycznym, specyfika turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej; analiza kierunków nowych inwestycji turystycznych w pasie przylegającym do rzeki Wisły w Ustroniu; presja rekreacji świątecznej na obszary górskie – na przykładzie Równicy, nowe wielkoskalowe przedsięwzięcia inwestycyjne w górach – na przykładzie „Kotarz Arena - Centrum Aktywnego Wypoczynku” w Brennej, problematyka turystyki weekendowej; kwestie osadnictwa drugich domów i społecznych skutków tego procesu.

1 września 2021 (środa)

- objazd terenowy Szczyrk- Istebna

- spotkanie z Burmistrzem Szczyrku, spotkanie z przedstawicielem odpowiedzialnym za promocję turystyczną i informację turystyczną w Szczyrku

zakres merytoryczny: omówienie specyfiki przestrzeni turystycznej Szczyrku, Istebnej oraz Koniakowa; główne problemy rozwojowe górskich miejscowości turystycznych w opinii władz samorządowych; konkurencyjność miejscowości górskich zimą i latem ; zmiany w sferze narciarstwa i turystyki narciarskiej – ujęcie popytowe i podażowe; nowe inwestycje turystyczne jako czynnik zmieniający wizerunek turystyczny miejscowości; rola kultury w kształtowaniu atrakcyjności turystycznej miejscowości i regionów; konflikty w sferze turystyki; problematyka modernizacji dawnej bazy turystycznej – na przykładzie kompleksu Orle Gniazdo.

2 września 2021 (czwartek)

- spotkania z menadżerami i właścicielami przedsiębiorstw turystycznych działających w Wiśle, w tym m.in. Hotelu Gołębiewski (zaplanowano spotkania z przedstawicielami sektora bazy hotelarskiej, gastronomicznej, sektora atrakcji turystycznych);

- identyfikacja czynników determinujących wizerunek turystyczny miejscowości w opinii turystów (własne obserwacje i badania terenowe)

Zakres merytoryczny: uwarunkowania i mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych na lokalnym rynku turystycznym; znaczenie środków pomocowych w rozwoju oferty turystycznej (m.in. środki unijne); konkurencja turystyczna czy współpraca – rodzaje strategii działania w obrębie miejscowości i regionu; zapotrzebowanie na wiedzę naukową nt. zjawisk turystycznych w procesie

3 września 2021 (piątek)

- dyskusja w ramach grupy na temat zaobserwowanych uwarunkowań rozwoju turystyki w Wiśle; wstępne omówienie wyników zgromadzonych w ramach badawczej części kursu

- omówienie procesów wpływających na kształtowanie się przewag konkurencyjnych miejscowości turystycznych na przykładzie Wisły (konkurencja wewnątrzkrajowa i międzynarodowa)

- spotkanie z władzami samorządowymi Wisły – dyskusja na temat planów rozwoju miejscowości w sferze turystyki

- zidentyfikowane pola konfliktów w turystyce – na przykładzie centrum Wisły (obserwacja terenowa)

Uwaga 2: W trakcie wszystkich dni studenci będą prowadzić w ramach objazdów terenowych obserwację terenową obejmującą własne spostrzeżenia na temat funkcjonowania sfery turystyki, zarówno kwestii dotyczących elementów przestrzeni turystycznej, jak i ruchu turystycznego; potencjalnych obszarów konfliktów funkcjonalnych – w obrębie funkcji turystycznej i pomiędzy funkcją turystyczną a innymi funkcjami społeczno-gospodarczymi miejscowości. Wyniki tej pracy zaprezentowane będą w części podsumowującej kursu, która odbędzie się w Krakowie po wyjeździe terenowym.

Uwaga 1: Każdy dzień ćwiczeniowy rozpoczyna się merytorycznym wprowadzeniem ze strony prowadzących dotyczącym programu danego dnia, zakresu wizyt itd.

d) po wyjeździe terenowym: planujemy spotkania 10 i 15 września 2021 (godziny popołudniowe; łącznie 7 godz.) - nie podajemy dokładnych godzin, gdyż zostaną one ustalone dopiero na wyjeździe (w tym terminie studenci mają równolegle sesję poprawkową i nie chcemy, aby doszło do kolizji z terminami egzaminów poprawkowych). Zakładamy również ewentualne przesunięcia w kalendarzu (zmiana poszczególnych dni) w zależności od sytuacji. Na chwilę obecną plan jest następujący:

 

10 września 2021 (piątek)

Prowadzący: dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ (4 godz.)

Temat: Merytoryczne podsumowanie zajęć

 

15 września 2021 (środa)

Prowadzący: dr hab. Mirosław Mika, prof. UJ (3 godz.)

Temat: Dyskusja ze studentami na temat efektów zajęć

Prowadzący: dr Robert Pawlusiński (1 godz.)

Temat: Rozliczenie zajęć; post test