Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studenci

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty uczestnictwa

Regulaminy / Regulations

  • Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 2 pn. Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentów w praktyczne umiejętności / Regulations of enrolment and participation in Task 2 entitled Competence enhancement module - Program of support for students of the Jagiellonian University in the field of improving language, professional and IT competences, implemented as part of the Project  – since 01.09.2022
  • Regulamin rekrutacji i udziału w Zadaniu 4 pn. „Moduł podnoszenia kompetencji - Program wsparcia studentów i studentek UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych, informatycznych / Regulations of enrolment and participation in Task 4 entitled Competence enhancement module - Program of support for students of the Jagiellonian University in the field of improving language, professional and IT competences, implemented as part of the Project 

Formularz rekrutacyjny / Application Form

Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych / Statement on the processing of personal data 

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych / Project participant statement

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu / Statement on joining the form of support

Oświadczenie o przystąpieniu do formy wsparcia / Statement on reading the content and acceptance of the Regulations

Oświadczenie Uczestnika Projektu, o podjęciu zatrudnienia, samozatrudnienia lub dalszym kształceniu  

Oświadczenie / Declaration

  • Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków projektowych – dokument niezbędny do obrony zgodnie z Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku - § 2 punkt 5 - dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia / 
  • Declaration of Fulfillment of Project Obligations – a document necessary for defense in accordance with Regulation No. 3 of the Rector of the Jagiellonian University of 11 January 2021 - § 2 point 5 - the document required to admit a student to the diploma examination is a declaration of fulfilling all obligations resulting from the regulations of selected forms support implemented at the Jagiellonian University as part of projects co-financed by the European Union in which the student participated, in particular on providing documents and submitting statements required regulations, confirmed by the competent university administration unit of the Jagiellonian University - if the student used the above-mentioned forms of support.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron