Przejdź do głównej treści
Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Równość szans godzenie życia prywatnego z zawodowym

Cel: nabycie umiejętności stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn, oraz zdefiniowanie indywidualnych  preferencji  w  zakresie  harmonizacji  pracy  zawodowej  z  życiem  osobistym.  Rozwój własnego potencjału zawodowego i osobistego poprzez niwelowanie słabszych stron i wzmacnianie silnych.

Zakres:

 • Zasada równości szans - wprowadzenie.
 • Polityka równości płci - czym jest, a czym nie jest.
 • Wprowadzenie    pojęcia    płci    społeczno-kulturowej    -    gender.    
 • Zagadnienia    stereotypów    płci    oraz dyskryminacji ze względu na płeć.
 • Strategiczne cele na rzecz równości płci. Bariery równości płci.
 • Projekty ślepe", praktyczne", równościowe", gender mainstreaming".
 • Koło równowagi życiowej,
 • Identyfikacja najważniejszych ról w życiu prywatnym i zawodowym,
 • Obszary życia obszary równowagi, Hierarchia wartości,
 • Równowaga pięciu sił Wizerunek własny,
 • Osobowość a automotywcja: Samoskuteczność,
 • Mapa poruszania się po technikach automotywacyjnych,
 • Nastawienie na zmienność vs nastawienie na stałość, refleksja i unieruchomienie (stawanie się gotowym do zmiany),
 • Przygotowanie (gotowość do zmiany), działanie (zmiana), zamrażanie zmiany (utrwalanie),
 • Nieograniczona kreatywność dzięki CSS,
 • Określ odpowiednio cel
 • Przez cele do równowagi i harmonii
 • Skonfrontuj cel ze swoimi wartościami,
 • Technika zamrożonej intencji,
 • Umiejętność rezygnacji,
 • Zadbaj o swoją koncentrację
 • Omijanie gór lodowych,
 • Pokonaj wypalenie.