Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego (POWER.03.05.00-00-Z309/17-00), który to współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (38 595 825,61 zł) spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego: zapewnieniu najwyższej jakości nauczania, wzrostowi atrakcyjności oferty dydaktycznej, osiągnięciu najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią. Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2023.

Celem projektu ZintegrUJ jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie:

  1. tworzenia lub modernizacji programów kształcenia na studiach II stopnia;
  2. wyposażenia w nowe kompetencje studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry;
  3. tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
  4. wyposażenia w nowe kompetencje nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej oraz pracowników UJ niebędących nauczycielami akademickimi UJ;
  5. rozwoju narzędzi informatycznych.

Projekt składa się z czterech zasadniczych modułów.​

Zadanie 1 – Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ

Zadanie 2 – Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentek i studentów w praktyczne umiejętności

Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych

Zadanie 4 – Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych

Zadanie 5 – Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim

Zadanie 6 – Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ

Zadanie 7 – Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni

Zadanie 8 – Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron