Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro ZintegrUJ odpowiada za realizację projektów:

- Key to the future - Kompleksowy program rozwoju kształcenia na potrzeby branż kluczowych UJ
- Teaching Engagement Development (TED): Nauczyciele akademiccy i doktoranci wobec wyzwań przyszłości

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty

Dla osób prowadzących zajęcia

 1. Harmonogram zajęć
 2. Oświadczenie do ZUS wraz z informacją czy Wykonawca posiada tytuły do ubezpieczeń społecznych na terenie Polski (wersja w języku angielskim)
 3. Przygotowanie kompletów materiałów dydaktycznych: sylabus (Załącznik nr 3 do Umowy) i materiały dydaktyczne przekazane dla studentów zgodne z wytycznymi oznakowania projektów w ramach POWER na lata 2014-2020 (logotypy): papier firmowy i formatka prezentacji
 4. Kopie pre-testu i post-testu oraz zestawienie wyników
 5. Listy obecności uczestników z każdych zajęć
 6. Rachunek do umowy o dzieło (Załącznik nr 16 do Zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016)
 7. Rachunek do umowy zlecenie (Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016)
 8. Protokół odbiory wykonania umowy (Załącznik nr 1 do Umowy zawieranej przez DZP)
 9. Oświadczenia do celów podatkowych (Załącznik nr 17 do Zarządzenia nr 123 Rektora UJ z 30 grudnia 2016)
 10. Protokół odbioru dzieła (Załącznik nr 9 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym)
 11. Protokół odbioru wykonania zlecenia (Załącznik nr 9 do Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim w realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł innych niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym)
 12. Karta czasu pracy za poszczególny okres (miesiąc)

Dokumenty, o których mowa w punktach 1 i 2 należy dostarczyć min. 30 dni przed rozpoczęciem zajęć, natomiast pkt. od 3 do 11 należy dostarczyć w terminie do 7 dni od zakończenia zajęć.

Dla osób uczestniczących w zajęciach

 • Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków projektowych - dokument niezbędny do obrony zgodnie z Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku - §2 punkt 5 - dokumentem wymaganym do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w których student brał udział, w szczególności o dostarczeniu dokumentów i złożeniu oświadczeń wymaganych ww. regulaminami, potwierdzone przez właściwą jednostkę administracji ogólnouczelnianej UJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia. 
 • Template of the Declaration of Fulfillment of Project Obligations - a document necessary for defense in accordance with Regulation No. 3 of the Rector of the Jagiellonian University of 11 January 2021 - §2 point 5 - the document required to admit a student to the diploma examination is a declaration of fulfilling all obligations resulting from the regulations of selected forms support implemented at the Jagiellonian University as part of projects co-financed by the European Union in which the student participated, in particular on providing documents and submitting statements required regulations, confirmed by the competent university administration unit of the Jagiellonian University - if the student used the above-mentioned forms of support.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron