Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00. 

Dofinansowanie projektu z UE: 38 595 825,61 zł 

Projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego, który to współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 1. zapewnieniu najwyższej jakości nauczania,
 2. wzrostowi atrakcyjności oferty dydaktycznej,
 3. osiągnięciu najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

 

Celem projektu ZintegrUJ jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie:

 1. tworzenia lub modernizacji programów kształcenia na studiach II stopnia;
 2. wyposażenia w nowe kompetencje studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry;
 3. tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
 4. wyposażenia w nowe kompetencje nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej oraz pracowników UJ niebędących nauczycielami akademickimi UJ;
 5. rozwoju narzędzi informatycznych.

 

W związku z powyższym projekt ZintegrUJ przewiduje realizację następujących modułów i zadań w ich ramach:

 1. Moduł programów kształcenia:
 1. Zadanie 1 – Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ;
 2. Zadanie 2 – Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentek i studentów w praktyczne umiejętności;
 3. Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych;
 1. Moduł podnoszenia kompetencji:
 1. Zadanie 4 – Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych;
 1. Moduł studiów doktoranckich:
 1. Zadanie 5 – Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim;
 1. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
 1. Zadanie 6 – Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ;
 2. Zadanie 7 – Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni;
 3. Zadanie 8 – Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ.

  Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

   

Widok zawartości stron Widok zawartości stron