Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

INFORMACJE OGÓLNE

Projekt ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego POWER.03.05.00-00-Z309/17-00, który to współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego spaja różne aspekty działalności dydaktycznej oraz uwarunkowania, w których działania te są realizowane w praktyce, środki dydaktyczne, kadrę: naukowo-dydaktyczną, administracyjną i zarządzającą, podporządkowując je głównym celom strategicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego:

 1. zapewnieniu najwyższej jakości nauczania,
 2. wzrostowi atrakcyjności oferty dydaktycznej,
 3. osiągnięciu najwyższego poziomu efektywności zarządzania uczelnią.

 

Celem projektu ZintegrUJ jest poprawa jakości funkcjonowania i zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie:

 1. tworzenia lub modernizacji programów kształcenia na studiach II stopnia;
 2. wyposażenia w nowe kompetencje studentów, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry;
 3. tworzenia i realizacji wysokiej jakości programów studiów doktoranckich;
 4. wyposażenia w nowe kompetencje nauczycieli akademickich, kadry zarządzającej oraz pracowników UJ niebędących nauczycielami akademickimi UJ;
 5. rozwoju narzędzi informatycznych.

 

W związku z powyższym projekt ZintegrUJ przewiduje realizację następujących modułów i zadań w ich ramach:

 1. Moduł programów kształcenia:
 1. Zadanie 1 – Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej UJ;
 2. Zadanie 2 – Rozbudowanie oferty dydaktycznej UJ poprzez wprowadzenie nowych modułów kształcenia nieobjętych planem studiów, w celu dostosowania oferty do potrzeb społeczno-gospodarczych lub wyposażenia studentek i studentów w praktyczne umiejętności;
 3. Zadanie 3 – Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej lub zawodowej w realizację zajęć dydaktycznych na UJ na studiach wyższych;
 1. Moduł podnoszenia kompetencji:
 1. Zadanie 4 – Program wsparcia studentek i studentów UJ w zakresie podnoszenia kompetencji językowych, zawodowych i informatycznych;
 1. Moduł studiów doktoranckich:
 1. Zadanie 5 – Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme / Jagielloński Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich w języku angielskim;
 1. Moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego:
 1. Zadanie 6 – Programy rozwoju kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich UJ;
 2. Zadanie 7 – Programy rozwoju kadr zarządzających i administracyjnych uczelni;
 3. Zadanie 8 – Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania i edukacji w UJ.

  Projekt realizowany będzie w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj