Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczanie zdalne

Wytyczne w sprawie zajęć zdalnych przeprowadzanych w ramach projektu ZintegrUJ:

1. szkolenia w trybie zdalnym powinny być prowadzone w czasie rzeczywistym (tj. nie jest to szkolenie e-learningowe ani szkolenie odtwarzane z nagrania przez każdego uczestnika indywidualnie w innym, wybranym przez niego czasie ) , z wykorzystaniem połączeń on-line; trener prowadzi szkolenie w czasie rzeczywistym (tj. trener prowadzi szkolenie „na żywo”, nie jest to odtwarzane nagranie ) , w formie umożliwiającej przekazanie i utrwalenie treści określonych w programie szkolenia; liczba uczestników szkolenia powinna umożliwić wszystkim interaktywną swobodę udziału we wszystkich przewidzianych elementach zajęć (ćwiczenia, rozmowa na żywo, chat, testy, ankiety, współdzielenie ekranu itp. ) ;

2. materiały dydaktyczne mogą przybrać formę e-podręczników, plików dokumentów przygotowanych w dowolnym formacie, materiałów VOD, itp.; zaleca się, aby materiały zostały dostarczone uczestnikom przed rozpoczęciem szkolenia;

3. realizator szkolenia powinien zapewnić rozwiązania techniczne pozwalające uczestnikom w pełni zrealizować zakładany program szkolenia; realizator szkolenia powinien wskazać:
 platformę / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzone będzie szkolenie,
 minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika,
 minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik,
 niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów,
 okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w szkoleniu on-line;

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android

4. w przypadku, gdy szkolenie było zaplanowane w formie stacjonarnej, organizator szkolenia ma obowiązek uzyskania akceptacji zmiany formy szkolenia na zdalną od uczestników tego szkolenia; fakt uzyskania akceptacji powinien być udokumentowany, np. w postaci zarchiwizowanej korespondencji mailowej;

5. obecność i aktywność wszystkich uczestników szkolenia w trybie zdalnym powinny być odpowiednio udokumentowane:
1. Wygenerowanie z systemu raportu na temat obecności/ aktywności uczestników;
2.  Sporządzenia papierowej listy obecności z każdego dnia szkolenia/kursu;

6. realizacja formy zdalnej nie zwalnia podmiotu realizującego szkolenie z obowiązków związanych z badaniem efektywności wsparcia, w tym pomiaru kompetencji i ew. kwalifikacji nabytych na szkoleniu; (pre- i post-testy).

 

W dalszej części prezentujemy instrukcje jak pobrać listy obecności wykorzystując najczęściej stosowane platformy.

Dzięki aplikacji Insights można uzyskać dostęp do danych dotyczących aktywności Uczestników Zespołu bezpośrednio w aplikacji Teams . Dzięki widokom danych na temat zadań, uczestnictwa w zajęciach i nie tylko, aplikacja Insights pomoże w badaniu aktywności Uczestników Zespołu na zajęciach/spotkaniach.

Lista obecności na spotkaniu online i zarządzanie uprawnieniami

Lista obecności na spotkaniu online i zarządzanie uprawnieniami

Organizator spotkania online może w łatwy sposób uzyskać listę uczestników spotkania. Na liście podawana jest informacja o godzinie dołączenia i opuszczenia spotkania.

Należy wyświetlić kartę uczestników spotkania (ikona   na pasku narzędziowym spotkania).

Na ekranie karty uczestników dostępne są dwie nowe opcje: do pobierania listy obecności oraz do zmiany ustawień spotkania.

Lista obecności

Listę obecności należy pobrać przed zakończeniem spotkania. Plik dostępny będzie w folderze Pobrane przeglądarki. Jest to plik tekstowy w formacie csv.

[źródło] Dział Infrastruktury Sieciowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

więcej o Lista obecności na spotkaniu online i zarządzanie uprawnieniami

Lista uczestników jest domyślnie wyświetlana po lewej stronie panelu.

Korzystając z ikonki koła zębatego dostępnej w panelu UCZESTNICY mają możliwość pobrania listy uczestników w formacie tekstowym za pomocą opcji Zapisz listę uczestników.

[źródło]: Obsługa | Przewodniki Centrum Zdalnego Nauczania UJ

 

W kwestii problemów zachęcamy do kontaktu z Centrum Zdalnego Nauczania UJ:
e-mail:
czn@uj.edu.pl
tel. 506 006 078
MS Teams (czn@uj.edu.pl)

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauczyciele akademiccy - pełny opis ofert

Celem Zadania 3 jest wzmocnienie internacjonalizacji kształcenia na uczelni poprzez włączenie wykładowców z zagranicy w realizację programów kształcenia w ramach trzech obszarów:

  1. Obszar nauk społeczno-humanistycznych: 26 wykładowców, w tym 7 spoza UE,
  2. Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu: 16 wykładowców,
  3. Obszar nauk przyrodniczo-ścisłych: 28 wykładowców, w tym 7 spoza krajów UE.
więcej o

 

Celem Zadania 6 jest podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich UJ w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych prowadzenia dydaktyki w języku obcym oraz zarządzania informacją poprzez udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz stażach dydaktycznych.

 

Zaplanowane zostały następujące formy wsparcia:

  1. Program rozwoju umiejętności dydaktycznych (realizowany w postaci licznych, atrakcyjnych kursów, szkoleń i warsztatów),
  2. Program rozwoju umiejętności informatycznych i informatycznych (mający na celu przybliżyć wykorzystanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi IT oraz podniesienie kompetencji informatycznych),
  3. Program rozwoju w zakresie prowadzenia dydaktyki w języku obcym (realizowany poprzez kursy i szkolenia),
  4. Staże dydaktyczne dla nauczycieli akademickich.
więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron