Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kurs języka rosyjskiego A1/A2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego z elementami terminologii biznesowo-informatyczno-prawnej

Kurs języka rosyjskiego A1/A2 przygotowujący do egzaminu zewnętrznego z elementami terminologii biznesowo-informatyczno-prawnej

Kod kursu: zin.kst-5.17

Wymagania wstępne: brak poziomu znajomości języka rosyjskiego

Cel kursu:

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników praktycznych umiejętności potrzebnych w środowisku rosyjskojęzycznym w biznesie, podniesienie poziomu języka ogólnego i specjalistycznego oraz przygotowanie uczestników do egzaminu zewnętrznego w Instytucie Puszkina, potwierdzającego kompetencje językowe w dziedzinie terminologii ekonomiczno-informatyczno-prawnej.                                                                                                                                 

Wiedza: Po ukończeniu kursu uczestnik: − zna podstawowe słownictwo dotyczące omawianych zagadnień tj.: ekonomii, marketingu i reklamy, informatyki i prawa, − zna formy omawianych rodzajów tekstów, − zna omawiane zagadnienia gramatyczne, − zna omawiane wyrażenia i konstrukcje.                                                                                                                                                                                                                                                                                Umiejętności: Po ukończeniu kursu uczestnik: − potrafi zrozumieć znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą tematów omawianych na zajęciach, − potrafi radzić sobie w większości prostych sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w środowisku pracy z językiem rosyjskim ekonomiczno-informatyczno-prawniczym, − potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy omawiane na zajęciach.                     

 Kompetencje społeczne: Po ukończeniu kursu uczestnik: − potrafi wykorzystać zdobytą na zajęciach wiedzę na temat kultury biznesowej krajów rosyjskojęzycznych do opisywania różnic pomiędzy nimi, a własnym krajem, − potrafi współpracować w grupie, wyznaczając sobie lub innym zadania, − potrafi zaakceptować różnorodność postaw, opinii i argumentów w kontaktach interpersonalnych, − potrafi identyfikować własny styl uczenia się i wybrać sposoby dalszego samokształcenia.


Liczba godzin:  120 godzin dydaktycznych (kurs roczny)
 

Sposób realizacji kursu w roku 2020/21: Zajęcia zdalne w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych

Prowadzący: Radosław Gajda

W roku akademickim 2021/2022 kurs w ramach ww. formy wsparcia nie zostaje uruchomiony. 

Rok akademicki 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 kurs w ramach ww. formy wsparcia nie zostaje uruchomiony. 

Sylabus więcej o

Biuro Projektu ZintegrUJ wskazuje, że preferowaną platforma do prowadzenia zajęć w ramach oferowanych form wsparcia są:

BigBlueButton oraz MS Teams.

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer Uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji: przeglądarka internetowa, mikrofon, słuchawki.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować Uczestnik: 1.2Mbps

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające Uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów: system operacyjny Windows/Mac/Linux/iOS/Android