Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język polski dla cudzoziemców B1 / Polish for Foreigners B1

Wymagania wstępne: język polski na poziomie A2 / Prerequisites: Polish at A2 level

Kursy języka polskiego dotyczą ukierunkowania nauki na pisanie prac licencjackich i magisterskich (the courses focus on learning to write bachelor's and master's theses)

Cel kursu: 

Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na poziomie A2 opanowały język polski w zakresie wyznaczonym przez programy nauczania na poziomach niższych. Kurs adresowany jest do studentów pragnących udoskonalić znajomość języka polskiego w kontekście pisania swojej pracy licencjackiej i magisterskiej i składa się z dwóch części: pracy na zajęciach i pracy samodzielnej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi formami gramatycznymi i konstrukcjami składniowymi występującymi we współczesnym języku polskim. Utrwalą i poszerzą znajomość struktur poznanych w dotychczasowej nauce przy równoczesnym wprowadzeniu nowych takich jak: deklinacja rzeczowników nieregularnych, formy liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego rzeczowników, przymiotników i zaimków, aspekt czasownika w czasie przeszłym i przyszłym, tworzenie oraz zasady stosowania imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych, deklinacja i składnia liczebników głównych, tworzenie oraz zasady stosowania trybu przypuszczającego, zdania złożone podrzędnie okolicznikowe warunku, tworzenie form strony biernej, ich nacechowanie stylistyczne i zakres użycia, zdania złożone podrzędnie okolicznikowe czasu, miejsca, przyczyny i celu, przekształcanie zdań złożonych podrzędnie na zdania pojedyncze. Studenci rozwiną swoje kompetencje językowe w sprawności rozumienia ze słuchu autentycznych nagrań, również programów telewizyjnych i radiowych w standardowej i niestandardowej odmianie języka. Będą ćwiczyć poprawność gramatyczną i fonologiczną przy produkcji wypowiedzi ustnych, tworząc autoprezentację, opisując swoje zainteresowania badawcze i przeprowadzając wywiady. Będą zaangażowani w globalne rozumienie dłuższych i złożonych tekstów naukowych, literackich i prasowych związanych z ich zainteresowaniami. Będą ćwiczyć przejrzyste uzasadnianie tematu swojej pracy, formułowanie hipotez i wniosków przy przygotowywaniu się do obrony w celu płynnego i spontanicznego uczestniczenia we wszystkich rodzajach sytuacji komunikacyjnych z rodzimymi użytkownikami języka. W pracy samodzielnej będą praktycznie stosować poznane informacji przy redagowaniu dłuższych, prawidłowo zbudowanych tekstów na tematy związane z ich pracą: pisanie interesującego wstępu i zakończenia, eseju, streszczenia, tworzenie ankiety i recenzji, formułowanie pytań badawczych z zachowaniem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Dowiedzą się jak używać skrótów i znaków przestankowych przy redagowaniu bibliografii, jak robić notatki, a także wyszukiwać i przetwarzać informacje ze swojej dziedziny.

Liczba godzin:

30 godzin dydaktycznych (kurs semestralny)

Miejsce kursu:

ZDALNIE

Termin kursu:

Rok akademicki 2022/2023

Piątek 16.30-18.00

18.11.2022, 25.11.2022

2.12.2022, 9.12.2022, 16.12.2022

13.01.2023, 20.01.2023, 27.01.2023

3.03.2023, 10.03.2023, 24.03.2023, 31.03.2023

14.04.2023, 21.04.2023, 28.04.2023

 

Rok akademicki 2021/2022

Kurs nie będzie realizowany

 

Rok akademicki 2020/2021

I) SEMESTR ZIMOWY

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Godziny i daty, liczba godzin

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.14 P

Polski B1 

1

 

PAŹDZIERNIK

23.10, 30.10

LISTOPAD

6.11, 13.11, 20.11, 27.11

GRUDZIEŃ

4.12, 11.12, 18.12

STYCZEŃ

8.01, 15.01, 22.01, 23.01,  29.01

Podgórska-Sasin

Piątek

 

14.00 - 15.30

 

II) SEMESTR LETNI

 

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Daty

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.14.l

Polski B1

1

MARZEC:

 26.03

KWIECIEŃ:

9.04, 16.04, 23.04,  30.04

MAJ:

7.05, 14.05, 21.05, 28.05

CZERWIEC:

4.06,  11.06, 18.06, 26.06

LIPIEC:

02.07, 09.07

Rychłowicz

Piątek

 

17.00 - 18.30