Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Język polski dla cudzoziemców A2 / Polish for Foreigners A2

Wymagania wstępne: język polski na poziomie A1 / Prerequisites: Polish at A1 level

Kursy języka polskiego dotyczą ukierunkowania nauki na pisanie prac licencjackich i magisterskich (the courses focus on learning to write bachelor's and master's theses)

Cel kursu: 

Proponowany program nauczania opiera się na założeniu, że osoby rozpoczynające naukę na poziomie A1 opanowały język polski w zakresie wyznaczonym przez programy nauczania na poziomach niższych. Kurs adresowany jest do studentów pragnących udoskonalić znajomość języka polskiego w kontekście pisania swojej pracy licencjackiej i magisterskiej i składa się z dwóch części: pracy na zajęciach i pracy samodzielnej. Podczas zajęć studenci zapoznają się z wybranymi formami gramatycznymi i konstrukcjami składniowymi występującymi we współczesnym języku polskim. Utrwalą i poszerzą znajomość struktur poznanych w dotychczasowej nauce przy równoczesnym wprowadzeniu nowych takich jak: deklinacja rzeczowników nieregularnych, formy liczby mnogiej rodzaju męskoosobowego rzeczowników, przymiotników i zaimków, aspekt czasownika w czasie przeszłym i przyszłym, tworzenie oraz zasady stosowania imiesłowów przymiotnikowych i przysłówkowych, deklinacja i składnia liczebników głównych, tworzenie oraz zasady stosowania trybu przypuszczającego, zdania złożone podrzędnie okolicznikowe warunku, tworzenie form strony biernej, ich nacechowanie stylistyczne i zakres użycia, zdania złożone podrzędnie okolicznikowe czasu, miejsca, przyczyny i celu, przekształcanie zdań złożonych podrzędnie na zdania pojedyncze. Studenci rozwiną swoje kompetencje językowe w sprawności rozumienia ze słuchu autentycznych nagrań, również programów telewizyjnych i radiowych w standardowej i niestandardowej odmianie języka. Będą ćwiczyć poprawność gramatyczną i fonologiczną przy produkcji wypowiedzi ustnych, tworząc autoprezentację, opisując swoje zainteresowania badawcze i przeprowadzając wywiady. Będą zaangażowani w globalne rozumienie dłuższych i złożonych tekstów naukowych, literackich i prasowych związanych z ich zainteresowaniami. Będą ćwiczyć przejrzyste uzasadnianie tematu swojej pracy, formułowanie hipotez i wniosków przy przygotowywaniu się do obrony w celu płynnego i spontanicznego uczestniczenia we wszystkich rodzajach sytuacji komunikacyjnych z rodzimymi użytkownikami języka. W pracy samodzielnej będą praktycznie stosować poznane informacji przy redagowaniu dłuższych, prawidłowo zbudowanych tekstów na tematy związane z ich pracą: pisanie interesującego wstępu i zakończenia, eseju, streszczenia, tworzenie ankiety i recenzji, formułowanie pytań badawczych z zachowaniem poprawności ortograficznej i interpunkcyjnej. Dowiedzą się jak używać skrótów i znaków przestankowych przy redagowaniu bibliografii, jak robić notatki, a także wyszukiwać i przetwarzać informacje ze swojej dziedziny.

Liczba godzin:

30 godzin dydaktycznych (kurs semestralny)

Miejsce kursu:

ZDALNIE

Termin kursu:

Rok akademicki 2022/2023

Sobota 9.00-10.30

 

19.11.2022,    26.11.2022

3.12.2022,      10.12.2022,    17.12.2022 

14.01.2023,     21.01.2023,   28.01.2023

4.03.2023,       11.03.2023,   18.03.2023,     25.03.2023

1.04.2023,       15.04.2023,    22.04.2023

 

Rok akademicki 2021/2022

 

LISTOPAD:

5.11, 12.11, 19.11, 26.11 - godz. 15:00-16:30

GRUDZIEŃ:

3.12, 10.12, 17.12 - godz. 15:00-16:30

STYCZEŃ:

7.01, 14.01, 21.01, 28.01 - godz. 15:00-16:30

LUTY:

4.02- godz. 15:00-16:30

Rok akademicki 2020/2021

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Godziny i daty, liczba godzin

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.13 P

Polski A2 

1

 

PAŹDZIERNIK

9.10, 16.10, 23.10, 30.10

LISTOPAD

6.11, 13.11, 20.11, 27.11

GRUDZIEŃ

4.12, 11.12, 18.12

STYCZEŃ

8.01, 15.01, 22.01, 29.01

(ostatnie spotkanie - 17.30 - 19.00)

 

Rychłowicz

Piątek

 

15.00 - 16.30

 

II SEMESTR - 2 EDYCJA (ODWOŁANO)

Kod i język

Nazwa kursu i liczba godzin

Numer grupy

Daty

Nazwisko prowadzącego

Dzień

zin.kst-5.13.l

Polski A2

1

MARZEC:

26.03

KWIECIEŃ:

9.04, 16.04, 23.04,  30.04

MAJ:

7.05, 14.05, 21.05, 28.05

CZERWIEC:

4.06,  11.06, 18.06 + 2 zajęcia

Rychłowicz

Piątek

 

15.00 - 16.30