Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Certyfikowany kurs Lab Chem.

Cel kursu: Działalność akredytowanych chemicznych laboratoriów przemysłowych zgodnie z wymaganiami EN ISO 17025. Normalizacja, specyfikacje techniczne, posługiwanie się wyszukiwarkami normalizacyjnymi. Systemy zarządzania, zarządzanie procesowe, tworzenie dokumentacji systemowej. Nadzorowanie danych, sprawozdania z badań. Metody badan i ich walidacja. Pobieranie próbek. Audyty wewnętrzne.

Termin kursu

Rok akademicki 2020/2021

HARMONOGRAM ZAJĘĆ LAB CHEM

 

Lp.

Temat i treści programowe

Liczba h dydakt.

Imię i nazwisko prowadzącego

Podpis prowadzącego

Data

Liczba godzin

Uwagi

 

Część wykładowa – 35h

19h

Dr inż. Kamila Gromczak

 

19.10.2020 –

06.11.2020

19h

Platforma Google Classroom

 1.  

Normalizacja, specyfikacje techniczne, posługiwanie się wyszukiwarkami normalizacyjnymi.

 1.  

PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - Podejście procesowe w laboratorium, Wymagania ogólne dla laboratorium w tym bezstronność, poufność (p.4), Wymagania strukturalne i organizacyjne (p.5), ISO 17025:2018 - Wymagania normy w zakresie niezbędnych zasobów (p.6), ISO 17025:2018 -  Wymagania procesu (p.7), ISO 17025:2018 -  Wymagania systemu zarządzania (p.8)

 1.  

Działania mające na celu określenie ryzyk i szans (p. 8.5 ISO 17025:2018 oraz ISO 31000)

Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka

 1.  

Walidacja metod badawczych:

Metody stosowane w laboratorium – znormalizowane i podlegające walidacji. Walidacja metod jako proces systemu zarządzania w laboratorium wg ISO17025:2018 

Walidacja metod badawczych:

Uniwersalny algorytm walidacji. analiza i wybór parametrów walidacyjnych z uwzględnieniem kryteriów i czynników wpływających na niepewność, analiza i dostosowanie techniki walidacji metod badawczych

 1.  

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania i obszaru technicznego w laboratorium:

Audit wewnętrzny jako proces systemu zarządzania w laboratorium wg ISO 17025:2018, Audytowanie SZ w laboratorium wg ISO 19011, Zasady auditowania dotyczące auditu i auditorów, Zarządzanie programem auditów wewnętrznych, Działania auditowe, Działania poauditowe

16h

Dr inż. Kamila Gromczak

09.11.2020 –

20.11.2020

 

Platforma Google Classroom

 1.  

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania i obszaru technicznego w laboratorium:

Kompetencje auditorów wewnętrznych systemu zarządzania i obszaru technicznego w laboratorium

 1.  

Audyt wewnętrzny w laboratorium

Określanie kryteriów auditu na podstawie przykładów niezgodności zgodnie z ISO 17025:2018

 1.  

Audyt wewnętrzny w laboratorium - Formułowanie  niezgodności na podstawie przykładów obserwacji podczas auditu wg ISO 17025:2018

 

Część warsztatowa – 35h (warsztat prowadzony przez Laboratorium Analiz Śladowych Politechniki Krakowskiej)

 

 

 

 

 

 1.  

Zapoznanie z normami związanymi z poborem próbek z przeznaczeniem do analiz zanieczyszczeń na śladowym poziomie stężeń, omówienie zagrożeń podczas poboru, omówienie etapów poboru próbek, omówienie zasad postepowania z próbkami podczas poboru i ich transport, ogólny zarys systemu jakości

16h

Dr inż. Anna Maślanka

Dr inż. Ryszard Chrząszcz

Mgr inż. Małgorzata Węgiel

23.11.2020 –

04.12.2020

 

Platforma Google Classroom

 1.  

Techniki separacyjne w analizie śladowej, separacja analitów z matrycy, cel i metody rozdzielania analitycznego.

 1.  

Ekstrakcja rozpuszczalnikiem w układzie ciecz-ciecz, z fazy stałej (Soxhlet, ASE, FMASE, MAE, USE, SFE) ekstrakcja do fazy stałej (MSPD, SPE, SPME, SBSE)

 

12.

Klasyfikacja i podział metod chromatograficznych.

Podstawy teoretyczne procesu rozdziału chromatograficznego.

Chromatografia gazowa - charakterystyka i działanie poszczególnych elementów chromatografu gazowego.

Omówienie budowy chromatografu gazowego.

Detektory uniwersalne i selektywne, połączenie GC z metodami spektroskopowymi.

19h

 

Dr inż. Anna Maślanka

Dr inż. Ryszard Chrząszcz

Mgr inż. Małgorzata Węgiel

07.12.2020 –

22.12.2020

 

Platforma Google Classroom

13.

Zastosowanie chromatografii gazowej, analiza jakościowa i ilościowa, metody kalibracji

14.

Chromatografia cieczowa, metody wysokosprawne w połączeniu z detektorami uniwersalnymi i selektywnymi, systemy dozowania próbek, kolumny chromatograficzne i ich wypełnienia.

15.

Zagadnienia analizy związków na ultraśladowym poziomie stężeń na przykładzie polichlorowanych dibenzoparadioksyn i furanów (PCDD/Fs), metody poboru, przygotowania próbek i analizy instrumentalnej.

 

Egzamin

2h

Dr inż. Kamila Gromczak

Do uzgodnienia – stacjonarnie w styczniu 2021

 

 

RAZEM LICZBA GODZIN

72h

 

 

               
 

 

 

Pliki do pobrania
pdf
http://www.zintegruj.uj.edu.pl/documents/138678555/0/labchem/41fb8ae4-ffae-4695-9644-a8e2661063a8